fbpx

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek  (ÁSZF) vonatkoznak a www.mykarrier.hu oldalt üzemeltető Eperjesi Éva,  egyéni vállalkozó által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra,  valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

Kérem, tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Ha valamely  kikötéssel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy  tekintem, hogy a feltételekkel egyetért, az itt leírtakat elfogadja.

Általános Szerződési Feltételek 

amely létrejött egyrészről

Eperjesi Éva egyéni vállalkozó, székhely: 1165 Budapest, Összefogás sétány 7.;  adószám: 55289823-1-42, e-mail cím: eva@mykarrier.hu; honlap:  www.mykarrier.hu mint szolgáltató – a továbbiakban: Tanácsadó  

másrészről a szolgáltatás igénybevevője – továbbiakban: Tanácskérő, a  továbbiakban együttesen: Szerződő felek között az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya 

Tanácsadó elsődlegesen karrier és pályaorientációs tanácsadóként, valamint tanulásmódszertan trénerként dolgozik.  Szolgáltatása nem minősül egészségügyi ellátásnak. A vállalkozó alanyi  áfamentes tevékenységet folytat, Áfá-t nem számol fel.

Jelen szerződés alapján Tanácskérő megbízza Tanácsadót személyes karrier és/vagy pályaorientációs és/vagy tanulásmódszertan konzultációk nyújtásával. Tanácsadó a  Pszichológusok Etikai Kódexében (A munkavállalási tanácsadásban általános  elvként a pszichológiai tanácsadásban érvényes etikai normák érvényesek) és az International Coach Federation (Nemzetközi Coach Szövetség) Etikai  Kódexében meghatározott irányelvek megtartásával szolgáltat. A konzultáció  célja Tanácskérő komplex támogatása életpálya döntéseinek meghozatalában  és kivitelezésében, a munkaerőpiacra való visszatérésre illetve a vállalkozói  piacra való belépésre, valamint a pályaorientáció területén a megfelelő  pályaválasztási döntés meghozatalára a munkavállalási-, és pályaorientációs  tanácsadás, továbbá a karrier coaching módszere által.  A tanulásmódszertan tréning célja a tanácskérő önismeretének és kompetenciáinak fejlesztése, valamint edukálása a szakmák világáról és a munkaerőpiac sajátosságairól.

A megbízás nem eredménykötelem.

Tanácskérő cselekvőképes természetes személy lehet illetve korlátozottan  cselekvőképes (16-18 éves) tanácskérő esetében a szülő vagy törvényes gyám a  szerződő fél. Tanácskérő saját felelősségére nyilatkozik koráról. A kor téves  megjelöléséből származó kár tekintetében Tanácsadó felelősséget nem vállal.  Cselekvőképtelen személy nem veheti igénybe a szolgáltatást.

Tanácsadó vélelmezi, hogy Tanácskérő ítélőképességének birtokában, felelős  módon veszi igénybe a szolgáltatásait, döntéseit ezek tudatában és birtokában  hozza. Amennyiben az ülések során ezek ellenkezője derül ki Tanácsadó  számára, Tanácskérő részére más típusú kezelést javasol, illetve jogosult jelen  szerződést felmondani.

Szerződő felek rögzítik, hogy Tanácskérő tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a  felkérés (ajánlat) Tanácsadó általi elfogadásával Tanácskérő és Tanácsadó  között szerződéses jogviszony jön létre, amelyre a jelen Általános Szerződési  Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak.

2. A szolgáltatás igénybevétele 

Tanácsadó által nyújtott szolgáltatás Tanácskérő általi igénybevétele az  alábbiak szerint történik:

Tanácsadó a https://mykarrierhu.setmore.com/evaeperjesi funkció gomb által  online vagy a Kapcsolat menüpont alatt található kapcsolati űrlap kitöltésével  vagy a megadott telefonszámon szóban foglal Tanácsadónál időpontot.

Tanácsadó a beérkezett időpont foglalásokat, kapcsolatfelvételt megvizsgálja,  és azok megérkezését visszaigazolja. Tanácsadó fenntartja a jogot, hogy a  beérkezett megkeresést indoklási kötelezettség nélkül elutasítsa. Az  elfogadott megbízások elektronikus levélben, illetve szóbeli megkeresés  esetén szóban kerülnek visszaigazolásra.

A személyesen tartott konzultáció helyszíne 1132 Budapest, Victor Hugo utca  25-27.

Az online módon tartott konzultáció Zoom, MS Teams, Messenger, Google Chat vagy Skype felületen  kerül lebonyolításra. A technikai információkat Tanácsadó legalább 24 órával  korábban e-mail-en elküldi Tanácskérő részére.

A csomagban igénybevett MyWay Karrier újratervező program és Discovery  program egyes konzultációs alkalmai 60 percig tartanak. Tanácskérő  esetleges késedelmes érkezése ill. online bekapcsolódása miatt nem  hosszabbítható meg a kezdés időpontjától számított 60 perc, és a teljes díj  esedékes. A fizetendő díj a fenti két program esetében előre utalással  fizetendő, igény esetén két részletben, mely esetben a második részlet  maximum 40%-a lehet a teljes program árának. A fizetés online díjbekérő  küldése alapján esedékes, melynek kiegyenlítését követően Tanácsadó online  formában számlát küld Tanácskérő részére.

A SOS Gyakorlatorientált állásinterjú felkészítés hossza egy alkalmas  igénybevétel esetén 90 perc. Tanácskérő esetleges késedelmes érkezése ill.  online bekapcsolódása miatt nem hosszabbítható meg a kezdés időpontjától  számított 90 perc, és a teljes díj esedékes. A fizetendő díj előre utalással  fizetendő online díjbekérő küldése alapján, melynek kiegyenlítését követően  Tanácsadó online formában számlát küld Tanácskérő részére.

Késedelmes fizetés esetén Tanácsadó igényt tarthat a Ptk. szerinti késedelmi  kamatra.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási  díjakat, árakat maga határozza meg. Kérem, hogy, az aktuális árakról és díjakról  mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak  megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

Tanácskérő – a foglalt időpontot térítésmentesen legkésőbb 24 órával az  időpont kezdete előtt mondhatja le. 24 órán belüli lemondás esetén a  szolgáltatás alkalma felhasználtnak számít vis maior esetek kivételével – pl.  hirtelen betegség, baleset.

Tanácskérő saját felelősségére vesz részt a konzultációkon. Tanácsadó nem  felel semmilyen, Tanácskéről által tévesen vagy hiányosan megadott adat vagy  információból eredő következményért.

Tanácsadót titoktartási kötelezettség terheli a konzultáción elhangzottakkal  kapcsolatban.

Tanácsadóval való konzultáció nem menti fel a Tanácskérőt a saját életét illető  felelőssége alól.

Bizonyos esetekben Tanácsadó – Tanácskéről érdekében – más szakemberek  bevonását vagy felkeresését javasolja, illetve jelzi, amennyiben Tanácsadó  szakterületén kívüli probléma merült fel a konzultáció során. Tanácsadó nem  kötelezhető arra, hogy akaratán kívül folytassa a konzultációt.

Tanácskérő tudomásul veszi, hogy a konzultáció feltétele az alkohol-, drog vagy egyéb tudatmódosító szer-mentes állapot. Ellenkező esetben Tanácsadó  jogosult megtagadni a konzultációt, és jogosult a díjazásra.

Tanácskérő a szolgáltatással kapcsolatos bárminemű panaszát jelezheti a Tanácsadónak írásban e-mail üzenetben vagy a honlap kapcsolati űrlapjának kitöltése által.

Tanácsadó jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú  módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási  feltételeiben változás áll be. A szerződés módosításáról mindazokat köteles  értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a  közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

Tanácsadó jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa  meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a szolgáltatásainak lista  áraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció  időtartama alatt köteles a honlapján (www.mykarrier.hu) tájékoztatást  nyújtani.

A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa  meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen  kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

Rendezetlen vitás helyzet esetén Tanácskérő az alábbi testülethez fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a Ptk.  rendelkezései az

Irányadók.

3. Záró rendelkezések 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a  hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti  szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet,  valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes  kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan: Eperjesi Éva EV, 1165 Budapest, Összefogás sétány 7.

Adószám: 55289823-1-42

Kapcsolattartó e-mail: eva@mykarrier.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 20 258 2714 (hétköznapokon 9-20 óra között)

Kelt.: 2021.04.30.